Avde Hume 11, Sarajevo
Ponedjeljak - Petak // 08:00 - 16:30
  • Bosanski
  • English

DVOKUT PRO

U svom djelokrugu rada Dvokut uz stručnost kadrova, suvremenu proizvodno – montažnu opremu i fleksibilan pristup izvođenju radova garantuje svojim klijentima usluge i proizvode visokog kvaliteta. Dvokut je u sklopu više projekata izvršio sistemske analize u cilju optimalnog regionalnog razvoja, te temeljem dobivenih rezultata, izvršio višekriterijalne analize u cilju razvoja optimalnih projekata.

U dosadašnjem poslovanju realizirali smo i veliki broj projekata i projekata po sistemu „ključ u ruke“ iz oblasti energetskog sektora, te projekta po ESCO principu sa mogućnošću dugogodišnjeg održavanja opreme i postrojenja. Posebno bi izdvojili projekte proizvodnje električne i toplotne energije (solarna, koogeneracija, termoelektrane).

Naše djelovanje je bazirano na multidisciplinarnom pristupu (projektovanje, isporuka opreme, izgradnja, puštanje u rad i održavanje u toku pogona opreme), a naše projekte realiziramo na prostoru BiH i regije.

Naš cilj je ispunavanje potreba i očekivanja naših klijenata i to isprukom i montažom opreme visokog nivoa kvalitete i uvođenjem novih tehnologija, poštivanjem rokova, osiguranja neophodnih materijalnih i ljudskih resursa za realizaciju ugovorenog.

U obasti inženjeringa posebno naglašavamo realizaciju projekata:

• Industrijski objekti
• Energana na biomasu
• Energana na konvencionalane energente
• Male hidro elektrane, solarne elektrane,
• Sistemi okolinskog monitoringa (kvalitet zraka, emisije, vode, buka, tlo),
• Energetska efikasnost u industriji i zgradarstvu,
• Geotermalna energije.

Sve navedene segmente djelovanja za naše klijente ugovaramo po sistemu „ključ u ruke“ ili segmetno (istražni radovi, okolišna dozvola, idejni i glavni projekat, vodni akti do tehničkog prijema objekta) kako klijentu odgovara.
Za sve navedeno vodilja je naš moto „KVALITETOM JE LAKŠE DO CILJA“.